Nama               : Muhammad Syukron Dhani

NIM                : 190721637601

TTL                 : Batam, 25 November 2000

Alamat            : Batam kepulauan Riau

No. HP            : 087817091151

Email               : Muhammadsyukrondhani@gmail.com

Motto              : Trobos ajalah  🤣🤣