Nama                    : Hyundra Zakiya Putri Wahyu

NIM                       : 180722639566

TTL                         : Jember, 01 Januari 2000

Alamat                  : Jl. Agus Salim No.40 Jombang-Jember

No. HP                  : 082141151717

Email                     : hyundra01@gmail.com

Motto                   : terjadilah kepadaku menurut kehendakMu