Nama                    : Bayu Dwi Saputro

NIM                       : 190721637616

TTL                         : Blitar, 13 September 2000

Alamat                  : Ds. Sanankulon 03/02, Sanankulon, Blitar

No. HP                  : 085707631735

Email                     : bayudwisaputro3190@gmail.com

Motto                   : Tetap Semangat Walau Banyak Halangan